Who we are
Who we are

  1. Hamaspela seken e stap long listim ol samting bilong yu long salim (taim yu yusim fone bilong yu!)

  2. Hamaspela minit e stap long ol samting bilong yu long kamap long Marketmeri.com 

  3. Hamaspela awa bai e kisim bipo long yu bai harim long ol lain husait e laik baim ol samting bilong yu

  4. Wanpela or tupela dei long bungim ol lain husait e laik baim ol samting bilong yu wantem moni

   

  Olgeta morning yumi save lukim ol mama bilong yumi save go daun long bas or ol haiwei kar, karim ol kaikai bilong gaden na solwara, wantem ol bilas bilong skin na bilong haus, long go salim long maket. Baksait bilong ol e save buruk long wetim ol man-meri long kam baim ol samting bilong ol.

   

  Yumi tu e gat ol samting yumi laik salim, tasol yumi nogat taim bikos long wok bilong yumi. Wantem dispela tingting, mipela e kamapim Marketmeri.com, m nambawan toksave website bilong yumi PNG. Marketmeri.com m wanpela intanet maket weh ol man-meri bilong PNG e ken listim ol niupela na yus samting bilong salim na rentim, FREE. maski yu gat kolos, kar, fone, shu, na enimol bilong lukautim tu, yu ken salim olgeta long nambawan toksave website bilong PNG, FREE.

   

  Mipela e save osem planti bilong yumi insait long PNG e save nau long yusim fone bilong ol long go long intanet, so mipela long Marketmeri.com e mekim website e isi tru long yu long yusim. Nau yu ken mekim wok painim, listim na lukautim ol listing bilong yu long fone or tablet bilong yu tasol! 

   

  Yu ken Rejista nau tasol na statim advetismen bilong yu wantem mipela tete!

   

  Sapos yu gat sampela moa askim, plis kontektim mipela. Mipela bai amamas tru long kisim tingitng bilong yu.

   

  Gud Lak, Stap Seif na Hepi Selling!


  Marketmeri Team

Postim listing free